algemene voorwaarden

 

 

Algemeen

Algemene voorwaarden USAMed
USAMed maakt onder andere gebruik van de handelsnaam NeilMed Nederland.

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

1. Defenities

1 USAMed: gevestigd te Terschuur en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 66354730 handelend onder de naam: NeilMed Nederland
2 Websites: www.usamed.nl, www.neilmednederland.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met USAMed en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen USAMed en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van USAMed zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor USAMed slechts bindend, indien en voor zover deze door USAMed uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3. prijzen & informatie

1 Alle op de Websites en in andere van USAMed afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Websites anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3 De inhoud van de Websites is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. USAMed kan echter niet garanderen dat alle informatie op de websites te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de websites en in andere van USAMed afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 USAMed kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

4. Totstandkoming

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van USAMed en het voldoen aan de daarbij door USAMed gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt USAMed onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te
ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft USAMed het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 USAMed kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien USAMed op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5. Registratie

1 Om optimaal gebruik te maken van de websites, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de websites.
2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de websites. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. USAMed is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de websites ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of USAMed daarvan in kennis te stellen, zodat USAMed gepaste maatregelen kan nemen.

6. uitvoering

1 Zodra de bestelling door USAMed is ontvangen, stuurt USAMed de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 USAMed is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 Op de websites wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4 Indien USAMed de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 USAMed raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
USAMed is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

7. Herroepingsrecht

1 U heeft het recht om binnen een termijn van 21 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. U heeft dan nog 14 dagen om de producten naar ons toe te sturen.
2 Gedurende deze termijn kunt u het product beoordelen. In verband met de hygiëne is het niet toegestaan de verzegeling te verwijderen en het product uit de verpakking te halen. Is dat naar ons oordeel wel gebeurd, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen of de retournering weigeren.
3 De herroepingstermijn verstrijkt 21 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
4 Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 21 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
5 Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 21 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
6 Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht is het noodzakelijk om ons eerst per post of mail op te hoogte te stellen van uw retourzending, voordat u het product aan ons retourneert. Wij verzoeken u hiervoor het retourformulier te gebruiken. U mag ook een e-mail sturen naar info@neilmednederland.nl met daarin de gegevens zoals die gevraagd worden in het retourformulier. Na onze bevestiging kunt het product naar ons terugsturen.
7 Wij verzoeken u het product in de verzegelde, originele verpakking te retourneren.
8 In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief kosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij doen dit na ontvangst van de producten of een bewijs van verzending. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.
9 U draagt zelf de kosten voor de retourzending.
10 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zie de pagina retourneren.

8. Betaling

1 Klant dient betalingen aan USAMed volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de websites aangegeven betaalmethoden te voldoen. USAMed is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de USAMed is gewezen op de te late betaling en USAMed de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is USAMed gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. USAMed kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

9. Garantie

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2 USAMed staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat USAMed er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
3 Een door USAMed, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt USAMed daarvan in kennis te stellen.
5 Indien USAMed de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

10. klachten

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel 9 aangaande garantiet) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van USAMed, dan kan hij bij USAMed telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 USAMed geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal USAMed binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht een bevestiging van ontvangst sturen, en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
3. Als Klant niet tevreden is met de afhandeling door USAMed, dan is het mogelijk contact op te nemen met de onafhankelijke geschillencommissie van Webwinkelkeur. Dit is gratis.
4. Klant kan ook een geschil aangaan bij de Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Unie. Hieraan zijn kosten verbonden. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 

11. Aansprakelijkheid

1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2 De totale aansprakelijkheid van USAMed jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). 

3 Aansprakelijkheid van USAMed jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval
– maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op USAMed jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van USAMed.
5 De aansprakelijkheid van USAMed jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant USAMed onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en USAMed ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat USAMed in staat is adequaat te reageren.
6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij USAMed meldt.
7 In geval van overmacht is USAMed niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

12. Eigendom

1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van USAMed.

13. Persoonsgegevens

1 USAMed verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de websites gepubliceerde privacy- en cookiebeleid.

14. Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar USAMed gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

15. Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

USAMed
Eendrachtstraat 29
3784 KA Terschuur
info@neilmednederland.nl
Kamer van Koophandel: 66354730
BTW-nummer: NL192549285.B01

Copyright © 2015 – [wpsos_year]

Contact

Telefoon: 06-12036512
info@neilmednederland.nl

KvK 66354730

Bereikbaarheid

Maandag: 16.00 – 21.00 u

Dinsdag: 9.00 – 21.00 u

Woensdag: 16.00 – 21.00 u

Donderdag: 9.00 – 21.00 u

Vrijdag: 16.00 – 21.00 u

Zaterdag: 9.00 – 12.00 u

Zondag: gesloten

Postadres

NeilMed Nederland

Eendrachtstraat 29

3784 KA Terschuur

 

Winkelmand0
Er zit geen product in de winkelwagen.
Doorgaan met winkelen
0